top of page

Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied - algemene bepalingen

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van producten op de website www.futonzen.com, tussenpersoon in opdracht voor de verkoop van de eenmanszaak Il Fiore d'oriente di BERNARDO CORVI met maatschappelijke zetel te Borgo dei Segantini, 8-43037 Lesignano de 'Bagni ( PR) - Italië.

 

In deze algemene verkoopvoorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenis:

de term "de Klant" verwijst naar elke persoon die een bezoek brengt aan of een aankoop doet via de website www.futonzen.be;

de term "het bedrijf" betekent het bedrijf Il Fiore d'oriente di BERNARDO CORVI  ;

de term “de Producten” verwijst naar de producten die worden aangeboden door de site www.futonzen.be en geleverd door Il Fiore d'oriente di BERNARDO CORVI aan de Klant;

de term "de Site" verwijst naar de website www.futonzen.be

 

De online verkoop van de producten die op de site worden gepresenteerd, is voorbehouden aan gebruikersklanten, met uitzondering van handelaars, groothandelaren en wederverkopers die dezelfde producten aan derden willen doorverkopen. Elke aankooptransactie wordt gereguleerd volgens de bepalingen van Wetsbesluit nr. 185/99 (uitvoering van richtlijn 97/7 / CE met betrekking tot consumentenbescherming in het kader van postorderverkoop) en die van Decreet nr. 196 van 30 juni 2003 (Enige tekst over de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens).

 

Artikel 2: Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopvoorwaarden en deze te hebben aanvaard door het vakje "Ik ga akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden" aan te vinken alvorens de online bestelprocedure te implementeren. Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die in enig ander document voorkomen, behalve voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke vrijstelling. De algemene verkoopvoorwaarden zijn op elk moment toegankelijk op de site.

 

Artikel 3: Bestelling - prijs - beschikbaarheid

Bestellingen worden door de klant geplaatst tegen de prijs die op de site wordt vermeld wanneer de klant zijn bestelling bevestigt. De prijzen van de producten die op de site worden weergegeven, zijn aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen, verzendkosten en verzekeringskosten voor zendingen naar Europa.

 

Voor zendingen buiten Europa (inclusief overzeese departementen en territoria) kan een aanvullende bijdrage worden gevraagd. Eventuele specifieke lokale belastingen (douanerechten, zeegelden, etc.) blijven de verantwoordelijkheid van de klant.

 

De producten die op de site worden aangeboden, worden op verzoek met de hand gemaakt. Alvorens zijn bestelling te bevestigen, zal de klant een samenvatting van deze laatste bekijken met de beschrijving en de eenheidskosten van elk vooraf geselecteerd product, evenals de totale kosten in het geval van een bestelling van meerdere producten. Na het plaatsen van de bestelling en vóór de betaling ontvangt de klant een e-mail ter bevestiging van de registratie van de bestelling, waarin een samenvatting van de bestelling en het nummer ervan zal verschijnen. Na acceptatie van de betaling ontvangt de klant een ordervalidatie-e-mail die de start van de voorbereidingsprocedure bevestigt. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te annuleren in geval van frauduleus gebruik van betaalmiddelen en / of fraude ten koste van het bedrijf.

 

Artikel 4: betaling

Bestellingen worden online betaald met een betaalkaart (bankkaart, creditcard). Betalingen op de site zijn volkomen veilig.

De betaalkaartgegevens die bij het bestellen worden verstrekt, worden nooit onversleuteld over het netwerk verzonden: ze worden versleuteld met SSL (Secure Socket Layer). De veiligheid van de datatransmissie is dus gegarandeerd in overeenstemming met de geldende bankprocedures. LET OP: de afschrijving van de rekening van de klant vindt plaats op het moment dat de bestelling is bevestigd.

 

Artikel 5: levering

De Producten worden geleverd op het afleveradres dat de Klant heeft opgegeven tijdens het bestelproces. Alle aangekondigde tijden worden berekend in werkdagen (maandag t / m vrijdag uitgezonderd zaterdag, zondag en feestdagen) en onder voorbehoud van bevestiging van de bestelling.

 

Behalve in speciale gevallen (niet op voorraad of overmacht), worden leveringen gedaan binnen een termijn van maximaal 15 werkdagen in Europa, vanaf de validatie van de bestelling. Voor elke verzending buiten Europa (inclusief overzeese departementen en territoria) is de maximale deadline 25 werkdagen.

 

De levering kan worden opgesplitst zonder dat dit de verantwoordelijkheid van het bedrijf is. Om een ​​perfecte verpakking te garanderen, worden de pakketten verpakt in transparante folie en verzegeld met plakband.

De Klant is verplicht om de conformiteit van de geleverde goederen te controleren op het moment van levering en alvorens het ontvangstbewijs te ondertekenen van de dienstverlener die verantwoordelijk is voor de levering. De klant moet op de leveringsbon en in de vorm van een handgeschreven voorbehoud, vergezeld van zijn handtekening, elke anomalie met betrekking tot de levering aangeven. Deze verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant, of een door hem gemachtigde persoon om de ontvangst te ondertekenen. Indien op het moment van levering de originele verpakking beschadigd, gescheurd of geopend is, dient de Klant de staat van de Producten te controleren. Als ze beschadigd zijn, moet hij het pakket absoluut weigeren en een voorbehoud op de leveringsbon noteren (pakket geweigerd omdat het open of beschadigd is).

 

Artikel 6: Geschillen en garanties

De Producten die op de Site worden besteld, genieten de garantie van conformiteit in overeenstemming met Wetsbesluit nr. 24 van 2 februari 2002 (over verkoopcontracten en garanties voor consumptiegoederen) en met de bepalingen van het Italiaanse burgerlijk wetboek. Deze garanties zijn van toepassing op Producten die conformiteitsgebreken en / of storingen vertonen die niet kunnen worden opgemerkt op het moment van ontvangst van de levering, op voorwaarde dat deze Producten correct worden onderhouden en op een adequate manier worden gebruikt, in overeenstemming met de aanwijzingen in de gebruikershandleiding. gebruik. Garantie-uitsluitingen Elke garantie is uitgesloten in geval van oneigenlijk gebruik, nalatigheid of gebrek aan onderhoud van de kant van de Klant, zoals in geval van normale slijtage van de zaak, ongeval of overmacht. De garantie van het bedrijf is beperkt tot de vervanging of terugbetaling van niet-conforme producten of producten die door een defect zijn getroffen. Elke garantie is uitgesloten voor zichtbare gebreken die de klant tijdens de levering heeft kunnen ontdekken in overeenstemming met artikel 5. In het geval dat een product daadwerkelijk het onderwerp is van deze garantie, kan de klant een claim indienen door binnen 10 uur contact op te nemen met het bedrijf. werkdagen vanaf de datum van levering. Alleen het bedrijf is bevoegd om te bepalen of de anomalie onder de garantie valt, en mag niet-conforme producten vervangen en behoudt zich het recht voor om het feitelijke defect dat door de klant wordt opgemerkt te verifiëren en de vervanging pas na deze controle uit te voeren. Voorafgaand aan een procedure voor het retourneren van defecte producten aan het bedrijf, zal de klant een e-mail sturen naar futonzen@gmail.com waarin de aard van de te leveren goederen wordt aangegeven en een beschrijving van het waargenomen gebrek. Hij ontvangt dan per omgaande e-mail de informatie die nodig is om van de garantie te kunnen genieten. Als deze volgorde van de garantieondersteuningsprocedure niet wordt gevolgd, kunnen de reparatie- / vervangingstijden aanzienlijk worden verlengd. De klant zendt het product / de producten in een geschikte verpakking terug en voegt het volgende toe: een brief met vermelding van: het nummer en de datum van de bestelling, een beschrijving van het geconstateerde defect; een kopie van de factuur of aankoopbon. Zowel de retourkosten als de verzendkosten (verzending en verzekering) van de nieuwe levering (nieuwe producten of gerepareerde producten) zijn voor rekening van de Klant.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

In overeenstemming met de Italiaanse wetgeving, volgens de teksten die de postorderverkoop regelen, heeft de Klant het herroepingsrecht. Het Bedrijf aanvaardt zonder voorbehoud de teruggave van Producten op voorwaarde dat ze intact, schoon en correct verpakt zijn in hun originele verpakking. Retourkosten zijn voor rekening van de klant. De Klant heeft een termijn van 14 werkdagen vanaf levering (artikel 3) om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en de mogelijkheid te hebben om de Producten te retourneren. Het Bedrijf verbindt zich er dan toe om het bedrag van de bestelde Producten volledig terug te betalen (exclusief verzendkosten). Bij het retourpakket voegt de Klant een kopie van de afleverbon mee. Het pakket wordt naar het volgende adres gestuurd: IL FIORE D'ORIENTE DI BERNARDO CORVI - Borgo dei Segantini, 8 - 43037 Lesignano de 'Bagni (PR) - Italië.

 

Artikel 8: Bescherming van persoonsgegevens

Alle persoonlijke informatie die de klant moet verstrekken voor het gebruik van de diensten van de site, wordt gebruikt om te voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot het koop-verkoopcontract tussen de klant en het bedrijf en is onderworpen aan de bepalingen en de gemeenschap geldende regelgeving. De Klant heeft, in overeenstemming met artikel 7 van Wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003, een recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, moet de klant schrijven naar het hoofdkantoor van het bedrijf.

 

Artikel 9: Incidenten en overmacht

De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de niet-nakoming van haar verplichtingen te wijten is aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde partij bij het contract, of in geval van overmacht (niet-limitatieve lijst): noodtoestand ; natuurrampen (aardbeving, storm, overstromingen, modderstroom, brand, etc.) slecht weer; staking; revolutie, oorlog, aanvallen; epidemie; storing of onderbreking van nationale of internationale communicatiekanalen, nationale of internationale postdiensten. Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Italiaanse wetgeving. In geval van een geschil wordt de bevoegdheid verklaard in overeenstemming met EG-verordening nr. 44/2001.

Contestations et garanties
Service Client
Droit de rétraction
Protection ds données personelles
Incidents et force majeur
Livraison
Payement
Commande
bottom of page